Protokoll från Diariegruppen (SIS0809/D1)

Basgruppen för diariet har haft sitt första möte och diskuterat grundkoncept och viktiga grundläggande beslut togs. Nu kan arbetet äntligen sätta igång på riktigt.

§1 Mötet öppnas

(19:01 – 19:02)
brother öppnar mötet den 18 maj 2009 i #SIS på irc.bsnet.se.

§2 Utse justeringsperson

(19:02 – 19:03)
Ingen person justerar. IRC-loggen räcker.

§3 Diskussion om dokumenthantering i stort

(19:03 – 19:44)
Vi diskuterade grundkonceptet med dokumenthantering, beslutsdatabas, diarienummer, beslutsnumrering, sammanhållen organisation och liknande utifrån bilaganDokumenthantering” som tagits fram. Alla delarna täcktes in och viktiga poänger att lyfta fram är följande:

  • taggning och kategorisering är inte samma sak men båda ska nyttjas.
  • olika struktur på diarienummer beroend på organisation/delmängd av organisation
  • försöksverksamhet med kårstyrelsen är önskvärt
  • digital signering av protokoll vore bra och leder troligen till digital attest. inte i första rummet men i sinom tid. tänk GPG.
  • olika vägar in; mail, webb, samba
  • tillgängligt för så många som möjligt, standarder ska följas. XHTML/CSS likaså WAI.

Loggen är utförlig på vissa bitar och lite mer sparsam på andra. Grundläggande kan man säga att inga av koncepten eller nyckelorden från skissen lämnades utanför och inga av dem röstades ner. Snarare ville man göra mera.

§4 Diskussion och beslut om licenstyp

(19:44 – 19:50)
Mötet beslutar att basgruppen ska använda licenstypen GPL3 så långt det är möjligt för all kod och dokumentation inom projektet.

§5 Diskussion och eventuellt beslut om ramverk för webbaserat gränssnitt

(19:50 – 19:56)
Mötet beslutar att det webbaserade gränssnittet ska skrivas för ramverket Django.

§6 Diskussion och beslut om versionshanteringssystem

(19:56 – 20:00)
Mötet beslutar att kod och dokumentation ska hanteras med hjälp av Mercurial.

§7 Mötet avslutas

(20:00)
brother avslutar mötet.

This entry was posted in diarie and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.