Verksamhetsförordning

1. Inledning

Sektionen för Internetbaserad Socialisering är en sektion inom Blekinge studentkår (studentkåren) och lyder således under studentkårens stadga, sektionen har i sitt verksamhetsuppdrag fått definierat sitt syfte utifrån följande verksamhetsförordning. Sektionen är direkt underställd kårstyrelsen.

1.1 Namn

Sektionen för Internetbaserad Socialisering

1.2 Syfte

Sektionens syfte och mål är att bringa glädje och samförstånd mellan kåraktiva studenter vid Blekinge Tekniska Högskola (BTH). Målet uppnås genom att sektionen är ett effektivt och välfungerande nav av högkompetenta tekniknördar som älskar mjukvaruutveckling, -design, serverdrift och/eller har ett extremt stort intresse i att bygga informationssystem till nytta för kårens medlemmar.

1.3 Frihet och öppenhet

I demokratin och den öppna källkodens namn ska Sektionen för Internetbaserad Socialisering alltid sträva efter att använda så fria och öppna metoder som är möjligt. Eventuella slutprodukter ska omgärdas av så hög öppenhet och frihet som möjligt kan skaffas.

2. Äldsterådet

Äldsterådet är sektionens högsta beslutande organ. Äldsterådets mandatperiod följer studentkårens stadga avseende mandatperiod.

2.1 Sammansättning

Äldsterådet består av en till två personer från varje basgrupp och utses av kårstyrelsen på rekommendation av avgående äldsteråd. En person utses till sammankallande – sk. Pastor. Äldsterådet avgör beslut med enkel majoritet, vid lika röstetal innehar Pastor utslagsröst – i Pastors frånvaro har mötessekreteraren utslagsröst.

3. Beslutande organ

Sektionen har två grundläggande mötesformer.

  • Ansikte-mot-ansikte där samtliga deltagare är på samma fysiska plats
  • Via interaktivt medium där samtliga deltagare inte nödvändigtvis är på samma plats

Mötesformerna kan användas till informerande samtal men också som beslutande organ för inriktning för sektionens verksamhet.

3.1 Stormöte

Stormötet är Äldsterådets högsta beslutande organ. Till stormötet har alla studentkårens medlemmar tillträde, särskilt viktiga personer kan beredas tillträde genom adjungering efter föranmälan till Pastor.
I stormötet äger varje ledamot av äldsterådet en röst.
Stormöten hålls minst två gånger per termin när äldsterådet finner det lämpligt – tid, plats och dagordning presenteras på lämpligt sätt i lagom tid innan möte.

3.2 Snabbmöte

Snabbmötet är tidsbegränsat till 15 minuter och fungerar som ett rapportforum för att följa utvecklingen i aktuella uppdrag. Snabbmötet kan inte fatta beslut.

4. Basgrupp

Sektionen kan sätta samman en eller flera basgrupper med specifika uppdrag. Varje basgrupp ska ha minst en medlem från äldsterådet. Basgrupperna arbetar enskilt i enlighet med 1.3 och rapporterar till äldsterådet. Arbetet i basgrupperna styrs av äldsterådet som helhet med sektionens hela arbete som grund.

5. Ekonomi

Sektionen ska sträva efter att undvika ekonomiskt beroende liksom hantering av ekonomiska transaktioner genom att fullständigt sponsra eller äska samman finansiering till eventuella utlägg. Pastor ansvarar för att eventuella ekonomiska transaktioner redovisas enligt gängse praxis för studentkåren.

6. Ändring i verksamhetsförordningen

Kårstyrelsen kan göra en översyn av sektionens verksamhetsförordning för att göra ändringar i den samma.

7. Upplösande

Sektionen upplöses genom att kårstyrelsen inte tillsätter ett nytt äldsteråd. Sektionens natur och arbete ger vid handen att dess arbete ska vara strukturerat så att det kan fortgå utan den formella strukturen som studentkåren skänker.

Sektionens eventuella tillgångar ska förvaltas av antingen studentkåren eller Stiftelsen RSN eller BTH tills dess att en ny sammanslutning med liknande syfte kan bildas, efter samråd kan då sektionens tillgångar överföras till den nya sammanslutningen.

One Trackback

  1. By Document Freedom Day! on March 30, 2011 at 1:34 pm

    […] för Internetbaserad Socialisering Vidare till innehåll Om SISVerksamhetsförordningVerksamhetsplan 2010/2011OrganisationFilosofiKårenDiarie2.0SupportDriftSkunkworksTracAware for […]